آشنایی با اپلیکیشن داس

داس از ﺳﺎل 1398 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺪون واﺳﻄﻪ آﻧﻼﯾﻦ در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزي آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.در داس ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮاي ﻓﺮوش آﮔﻬﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮاورده ﮐﺮدن آﻧﻬﺎﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

دانلود داس

 بسته های وﯾﮋه اﯾﺠﺎد ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ دﯾﺠﯿﺘﺎل در وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن داس وﯾﺗرﯾن وﯾژه ای ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗدارک دﯾده اﺳت .ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق اﯾن وﯾﺗرﯾن ﺑﮫ ﺻورت ﺳرﯾﻊ، آﺳﺎن و ارزان اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗوﻟﯾدات ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزان ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣل ﻋﮑس و ﻓﯾﻠم ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺣﺻول، ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻧوﺷﺗﺎری، اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس و آدرس وب ﺳﺎﯾت ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﯾﺗرﯾن، ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﭘرھزﯾﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﭼﺎپ ﮐﺎﺗﺎﻟوگ، ﺣﺿور در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻣدت اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻓرد ﺑﮫ ﻓرد ﻧدارﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن وﯾﺗرﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗوﻟﯾدات ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزان ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده و از وﯾژﮔﯽ ھم اﻓزاﯾﯽ ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﯾز ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﻧد .ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی وﯾﺗرﯾﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑرای ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗدارک دﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧرﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﻣﻧﺎﺳب، اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﺎﺗﺎﻟوگ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﻓراھم ﻣﯽ ﺷود. اﻋﺗﺑﺎر ھر آﮔﮭﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳت.

یک ماهه 2 عدد

20,000 تومان

ارسال 2 عدد آگهی یک ماهه

 خرید
یک ماهه 3 عدد

27,000 تومان

ارسال 3 عدد آگهی یک ماهه

 خرید
یک ماهه 4 عدد

33,000 تومان

ارسال 4 عدد آگهی یک ماهه

 خرید
یک ماهه 5 عدد

38,000 تومان

ارسال 5 عدد آگهی یک ماهه

 خرید